Koszyk

Zamknij

Kwota całkowita zawiera koszt dostawy. Sposób dostawy można edytować w trakcie finalizacji zamówienia.

Razem

0,00 
Kontynuuj zakupy Zamów teraz

Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Platforma Elektroniczna Crimston Spirits, dostępna pod adresem internetowym www.sklep.crimston.pl, prowadzona jest przez Club 27 Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-017), przy Al. Jerozolimskich 123A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000590623, NIP 522-30-48-704, REGON 363244198, Niniejszy regulamin określa zasady i tryb składania zamówień na Platformie Elektronicznej w Sklepie prowadzonym pod adresem internetowym www.sklep.crimston.pl.
 2. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep, w którym można składać zamówienia za pośrednictwem Platformy Elektronicznej, prowadzony jest przez Club 27 Poland Sp. z o.o. w Warszawie.

§ 2

Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach elektronicznej platformy do składania zamówień;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin określający podstawowe zasady korzystania z elektronicznej platformy do składania zamówień w Sklepie Crimston Spirits;
 4. Sklep – stacjonarny punkt sprzedaży znajdujący się w Warszawie, przy Al. Jerozolimskie 123a, w którym można składać Zamówienia przy użyciu elektronicznej platformy dostępnej pod adresem internetowym www.sklep.crimston.pl,
 5. Towar – produkty prezentowane w elektronicznej platformie, które można nabyć w Sklepie;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Club 27 Poland Spółka z ograniczona odpowiedzialnością , w Warszawie, a Klientem, realizowana w Sklepie znajdującym się w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 123a.
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
 10. Platforma elektroniczna – elektroniczna platforma do składania zamówień w Sklepie prowadzona pod adresem internetowym sklep.crimston.pl,
 11. Pełnomocnik – osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu i/lub też zapłaty za Towar.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@crimston.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 793 016 027
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Citi Handlowy 79 1030 0019 0109 8503 0015 5215
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00 – 17:00.

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na dostępny Towar, niezbędne są:
  a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome w wersji 49 i wyższych, Firefox w wersji 43 i wyższych, MS Internet Explorer w wersji 10 i wyższych, Microsoft Edge w wersji 13 i wyższych, Opera w wersji 36 i wyższych, Safari w wersji 4 i wyższych;
  b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  c. włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Towar znajdujący się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają aktualnie obowiązujący podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Club 27 Poland Sp. z o.o. w Warszawie dokonuje sprzedaży wyłącznie na rzecz osób, które ukończyły wiek 18 lat i ich zachowanie nie wskazuje, że są nietrzeźwe. Nie dokonuje sprzedaży na kredyt lub pod zastaw.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz sporządzić wydruk.
 7. Informacje o Towarach zawarte na Platformie Elektronicznej Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 8. Platforma elektroniczna do składania zamówień przedstawia ofertę z zakresu napojów alkoholowych, napojów bezalkoholowych, literatury tematycznej oraz akcesoriów związanych z powyższymi.
 9. Napoje alkoholowe nabywane za pomocą Platformy Elektronicznej powinny być wykorzystywane na własny użytek i nie służą do dalszej odsprzedaży.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail i hasło.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia za pośrednictwem Platformy Elektronicznej

 1. W celu złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie za pośrednictwem Platformy Elektronicznej należy:
  a. założyć konto, zalogować się do Platformy Elektronicznej lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  b. wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
  c. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez zakładania konta – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Towaru), wybrać metodę płatności, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  d. kliknąć przycisk “Zapłać teraz” co jest równoznaczne z akceptacją zamówienia. Następnie Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia na wskazany adres e-mail.
  e. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
  f. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zapłać teraz” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  g. W celu wysłania Zamówienia do Sklepu konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, potwierdzenie ukończenia 18. roku życia, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zapłać teraz”.
  h. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Club 27 Poland z o.o. Umowy sprzedaży w Sklepie, zgodnie z treścią Regulaminu.
 2. Warunkiem rejestracji na Platformie Elektronicznej jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe. Dokonując rejestracji Klient upoważnia Club 27 Poland sp. z o.o. do przetwarzania jego danych osobowych.
 3. Club 27 Poland sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Platformy Elektronicznej, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zawartych tam treści, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  a. podał w trakcie rejestracji w Platformie Elektronicznej dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  b. dopuścił się za pośrednictwem Platformy Elektronicznej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników Platformy Elektronicznej ,
  c. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Club 27 Poland sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Club 27 Poland sp. z o.o.
  d. nie ukończył 18 roku życia.
 4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Platformy Elektronicznej, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Club 27 Poland sp. z o.o.
 5. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sklep.
 6. Miejscem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży jest Sklep, znajdujący się w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 123a. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 7. Wydanie Towaru następuje w punkcie sprzedaży w Sklepie znajdującym się w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 123a.
 8. Na życzenie Klienta, Towar może być wydany jego Pełnomocnikowi w punkcie sprzedaży, tj. Sklepie zlokalizowanym w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 123a.
 9. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia Club 27 Poland Sp. z o.o. do wydania Pełnomocnikowi nabytego przez Klienta Towaru, przekazania Pełnomocnikowi kwoty pobranego wynagrodzenia Pełnomocnika oraz do przekazania Pełnomocnikowi wszystkich udostępnionych Club 27 Poland Sp. z o.o. danych osobowych.
 10. Club 27 Poland Sp. z o.o. zobowiązuję się do wydania zamówionego towaru bez wad.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru:
  a. Przesyłka kurierska,
  b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, piętro 4.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  b. Płatności elektroniczne,
  c. Płatność kartą płatniczą.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie do 2 dni roboczych (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:
  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
  b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia potwierdzenia zrealizowania płatności.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru, Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 48h. O gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 7. Klient dokonując zakupu za pośrednictwem Platformy Elektronicznej wyraża zgodę na otrzymywanie dokumentów potwierdzających zakup za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie paragonów fiskalnych w formie elektronicznej na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.
 9. Dostawa Towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wydania Towaru.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Prawo to wykonuje się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wobec Club 27 Poland Sp. z o.o. w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa lub elektronicznie na adres sklep@crimston.pl. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 3. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z udostępnionego na Platformie Elektronicznej wzoru formularza.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy uiszczona cena sprzedaży zostanie zwrócona Klientowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów np. działania Pełnomocnika) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z tym zastrzeżeniem, że Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu ceny przed otrzymaniem zwracanego Towaru.
 5. Zwracany Towar powinien być przekazany na adres: Club 27 Poland Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa (piętro 4), niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku przekroczenia tego terminu Sklep nie będzie zobowiązany do zwrotu Ceny. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.
 6. Cena zostanie zwrócona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient złoży wyraźne oświadczenie o innym sposobie działania, po uprzedniej akceptacji Sklepu.

§ 11

Rękojmia za wady

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta należy kierować mailowo pod adresem sklep@crimston.pl; Club 27 Poland Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni, a jeśli rozpatrzenie w tym terminie nie byłoby możliwe, zobowiązuje się do poinformowania Klienta o nowym terminie.
 3. Club 27 Poland Sp. z o.o. nie jest producentem Towarów i nie udziela na nie gwarancji.

§ 12

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Club 27 Poland Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Platformy Elektronicznej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klienta.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Club 27 Poland Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy Elektronicznej.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Platformy Elektronicznej Klient może zgłaszać mailowo pod adresem sklep@crimston.pl.
 4. W zgłoszeniu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Platformy Elektronicznej.
 5. Club 27 Poland Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszeń w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 6. Club 27 Poland Sp. z o.o. zobowiązuję się przestrzegać kodeksu dobrych praktyk o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dn. 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwych praktykom rynkowym  Dz.U. z 2016 r. poz. 3
 7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 8. Club 27 Poland Sp. z o.o. informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń tj.:
  a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.
  c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b. W przypadku Klienta, który korzysta w Platformie Elektronicznej ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Platformę Elektroniczną zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 5. Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki pliki te zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityce Prywatności & cookies.

This site is registered on wpml.org as a development site.